جمعیت احیای انسانی کنگره ۶۰
وبلاگ تخصصی ویژه راهنمایان و کمک راهنمایان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

پیمان

 

من ، همسفر    / مسافر    ،  ..... ،    در پیشگاه الّله و حضور دیده بانان  و مسافران کنگره 60 پیمان می بندم  به عنوان کمک راهنما در کنگره 60 ، حافظ اصول ، قوانین و حرمت کنگره 60 باشم و از آن ها تخطی ننمایم و همواره  با  در نظر گرفتن معرفت

عمل سالم و عدالت ، در کمک برای رهایی مسافران از دام اعتیاد کوشا  باشم ، باشد در پیشگاه خداوند ، همیشه سربلند بمانم .

آمین

[ دوشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:3 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره فنی نام راهنما
۱ نجمه ذوق ۱۸ مرجان شریفیان
۲ مهین کریمی ۱۷ کبری حشمت
۳ اعظم اسماعیلی ۱۷/۲ خانم امینی
۴ الهه صادقی ۱۷/۲ مرجان شریفیان
۵ مینا مامن پوش ۱۶/۴ ریحانه کاغذچی
[ دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ ] [ 13:17 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره جهان بینی نام راهنما
۱ نجمه ذوق ۱۷/۲ مرجان شریفیان
۲ مهین کریمی ۱۹/۴ کبری حشمت
۳ فاطمه ولی خانی ۱۷ مرجان شریفیان
۴ راضیه رجبی ۱۷ داستانیان
۵ اعظم اسماعیلی ۱۶ خانم امینی
۶ مینا مامن پوش ۱۶ ریحانه کاغذچی

[ دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:38 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره جهان بینی نام راهنما
۱ علیرضا کاظمیان ۱۹/۲ رضا پروانه
۲ محمد حسین باقریان ۱۸/۴ کامران شریفیان
۳ اصغر منصوری ۱۷/۶ مجید اعتباریان
۴ علی حسینی ۱۸/۸ محمد فنایی
۵ علیرضا نارعلیان ۱۹/۲ کامران شریفیان
۶ محمد حیدری ۱۶/۸ کامران شریفیان
۷ کیوان یحیایی ۱۶/۸ مجید اعتباریان
۸ سید امیرحسین متحملیان ۱۶ محمد فنایی
[ دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:33 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره جهان بینی نام راهنما
۱ علیرضا نارعلیان 18/4 کامران شریفیان
۲ اصغر منصوری 17/2 مجید اعتباریان
۳ سید علی حسینی 18/8 محمد فنایی
۴ سید امیر حسین متحملیان 18/4 محمد فنایی
۵ محمد حیدری 17/6 کامران شریفیان
۶ محسن کیانی 18 مهدی حسینی
۷ سعید صلواتی 17 مهدی حسینی
۸ صالح گردگاری کردآبادی 18 مجید اعتباریان

۹         محمد حسین باقریان                 ۱۶                          کامران شریفیان

[ دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ ] [ 11:55 ] [ بابک ] [ ]
نام و نام خانوادگینمره فنینام راهنما
حامد پارسا16/2میثم اسماعیل قصاب

[ دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ ] [ 11:35 ] [ بابک ] [ ]
در آزمون جهان بینی قبولی ندارند !

[ دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ ] [ 11:33 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره جهان بینی نام راهنما
۱ سید حامد حسینی 19/8 علیرضا زرکش
۲ مهدی تاجیک 18/2 علیرضا زرکش
۳ امیر حسین باقری 18/2 علیرضا زرکش
۴ داود مزیّن 16/8 نادر فراهانی

[ دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ ] [ 11:32 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره جهان بینی نام راهنما
۱ آرش یوسفی 18/8 محمد صداقت
۲ حسین محمدی راد 18/8 حسن بابایی
۳ رضا فاضلی 17/2 محمد صداقت
۴ عبدالرضا ثالثی 16/8 محمد صداقت
۵ کیارش کرمانیان 16/8 محمد صداقت

[ دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ ] [ 11:29 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره فنی نام راهنما
۱ محمد رضا میرزایی 19/2 محسن پناهنده
۲ غلامرضا قدمی 18/2 مسعود ابراهیمی
۳ سعید سلیمی 17/4 محمد هاشمی
۴ مجید مهری 17/6 محمد هاشمی

[ دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ ] [ 11:24 ] [ بابک ] [ ]
نام و نام خانوادگینمره جهان بینینام راهنما
سهیلا میرزایی17/6خانم طاهری

[ دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ ] [ 11:20 ] [ بابک ] [ ]
نام و نام خانوادگینمره جهان بینینام راهنما
راحله کریمی17/2فاطمه قاسمی

[ دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ ] [ 11:16 ] [ بابک ] [ ]
نام و نام خانوادگینمره فنینام راهنما
راحله کریمی19/2فاطمه قاسمی
[ دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ ] [ 11:15 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره فنی نام راهنما
۱ محمد محمدی پور ۱۷/۲ مجتبی دهقانی
۲ محمد شیر محمد علی ۱۸ علی جلالی
۳ میثم حاتمی ۱۸ مجتبی دهقانی
۴ سروش ۱۷/۶ حسن بابایی
۵ کیهان خجسته ۱۷/۲ مجتبی دهقانی
۶ رامین سعادت جو ۱۷/۲ مجتبی دهقانی

[ دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ ] [ 11:11 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره جهان بینی نام راهنما
۱ کیهان خجسته ۱۹/۶ مجتبی دهقانی
۲ محمد شیر محمد علی ۱۸/۲ علی جلالی
۳ حسین امینی ۱۷/۶ مجتبی دهقانی
۴ میثم حاتمی ۱۷/۶ مجتبی دهقانی
۵ محسن کیوانی ۱۷ مجتبی دهقانی
۶ حسین یوسفی ۱۶/۶ مسعود حیدری
۷ رامین سعادت جو ۱۶/۶ مجتبی دهقانی
[ دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ ] [ 10:59 ] [ بابک ] [ ]
نام و نام خانوادگی نمره جهان بینی نام راهنما
سید غلامرضا یوسفی ۱۶/۲ نادر فراهانی

[ شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ ] [ 10:5 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره جهان بینی نام راهنما
۱ فاطمه سادات مهرپور ۱۶/۲ زهرا حاج محمدی
۲ مریم قمری ۱۶/۲ زهرا حاج محمدی
[ شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ ] [ 10:0 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره فنی نام راهنما
۱ مریم قمری ۱۷ زهرا حاج محمدی
۲ فاطمه سادات مهرپور ۱۶/۲ زهرا حاج محمدی
[ شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ ] [ 9:57 ] [ بابک ] [ ]

نام و نام خانوادگی

نمره فنی

نام راهنما

سید غلامرضا یوسفی ۱۷ نادر فراهانی

[ شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ ] [ 9:55 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره جهان بینی نام راهنما
۱ سمیه نشانی فر ۱۷/۲ اکرم مرسلی
۲ پریسا شفیق خطیبی ۱۸ خانم اکرم
۳ فریده میرزایی ۱۸/۴ خانم اکرم
۴ شهلا نوری ۱۶/۶ فریبا صالحی
[ پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ ] [ 14:37 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره جهان بینی نام راهنما
۱ محمد علی شفیق ۱۸/۴ حمید احمد خانی
۲ مجید کریمی ۱۷ حمید احمد خانی
۳ مهدی مرسلی ۱۶/۲ جعفر بهرامی
[ پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ ] [ 14:34 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره فنی نام راهنما
۱ سمیه نشانی فر ۱۶/۶ اکرم مرسلی
۲ فریده آقامیرزایی ۱۷/۸ خانم اکرم
۳ پریسا شفیق خطیبی ۱۶/۴ خانم اکرم
[ پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ ] [ 14:31 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره فنی نام راهنما
۱ مجید کریمی ۱۶/۸ حمید احمدخانی
۲ محمد علی شفیق ۱۶/۲ حمید احمد خانی
۳ احمد علی مرسلی ۱۶/۴ سعید صالحی
۴ محسن مرسلی ۱۶/۴ نادر تورکی
۵ مهدی مرسلی ۱۶/۲ جعفر بهرامی
[ پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ ] [ 14:29 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره فنی نام راهنما

۱

فائزه طاهری

۱۶/۸

خانم طاهری

۲

سهیلا میرزایی

۱۸

خانم طاهری

[ چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:43 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره فنی نام راهنما

۱

سعید سلیمی

۱۹/۴

مهدی هاشمی

۲

غلامرضا قدمی

۱۸/۸

مسعود ابراهیمی

۳

مجید مهری

۱۸/۸

محمد هاشمی

۴

علیرضا میرزایی

۱۸

محسن پناهنده

[ چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:41 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره فنی نام راهنما

۱

آرش یوسفی

۱۹/۶

محمد صداقت

۲

حسین محمدی راد

۱۷/۸

حسن بابایی

۳

امیر رضا زال

۱۷

محمد صداقت

۴

کیاوش کرمانیان

۱۶/۴

محمد صداقت

۵

علی صبوری

۱۶/۴

میثم اسماعیل قصاب

۶

عبدالرضا ثالثی

۱۷/۲

محمد صداقت

[ چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:38 ] [ بابک ] [ ]
 

در امتحان فنی قبولی ندارند!

[ چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:33 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره فنی نام راهنما

۱

مهدی تاجیک

۱۸/۴

علیرضا زرکش

۲

سید حامد حسینی

۱۸/۴

علیرضا زرکش

۳

امیرحسین باقری

۱۸/۴

علیرضا زرکش

[ چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:31 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره جهان بینی نام راهنما
۱ آزاده شجاعی ۱۸/۴ خانم راد
۲ سوسن شفیعی ۱۸/۴ خانم مینا
۳ مهرانا فیض شمس ۱۸ خانم راد
۴ افسانه جلیل زاده ۱۷/۴ خانم روناک
۵ پروانه جلیل زاده ۱۷/۶ خانم راد
۶ مرضیه حاجی ۱۷ خانم راد
۷ مریم شوقی ۱۷/۲ خانم مینا
۸ ساناز کاری ۱۶/۸ خانم روناک
۹ زهرا زارع ۱۶/۶ خانم راد
۱۰ مهری خسروی ۱۶/۴ خانم راد
۱۱ اکرم شهریاری ۱۶/۶ خانم مینا
۱۲ فاطمه جلیل زاده ۱۶/۶ خانم مینا
۱۳ منا سادات حاجی ۱۶/۶ خانم راد
[ چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:3 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره جهان بینی نام راهنما
۱ سمن رضایی ۱۹/۲ خانم آذرپور
۲ طاهره یوسفی ۱۸/۸ خانم جلالی
۳ فهیمه آخوندی ۱۸/۸ خانم آذرپور
۴ زهرا ثالثی ۱۸ خانم ابوالحسنی
۵ فروغ اعظم نیازی ۱۷/۴ ندا اثنی عشری
۶ زهرا بابایی ۱۶/۸ خانم آذرپور
۷ سمیه سادات آقا حسینی ۱۶/۸ خانم عزت
۸ محبوبه تبریزچی ۱۶/۸ زهرا صادقی
[ چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ ] [ 11:56 ] [ بابک ] [ ]
ردیف نام و نام خانوادگی نمره جهان بینی  نام راهنما
۱ حامد شمس ۱۸/۴ علی اشکذری
۲ محمد یحیی شمس ۱۹/۴ احمد حکیمی
۳ حمیدرضا بیات ۱۸/۲ میثم اسماعیل قصاب
۴ مهدی مولایی ۱۶/۸ علی جلالی
۵ مهدی سلطانی نشان ۱۶/۸ فرهاد ابراهیمی
۶ همایون سالخورده ۱۶/۸ علیرضا زرکش

[ چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ ] [ 11:50 ] [ بابک ] [ ]

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره فنی

نام راهنما

۱ علیرضا ثالثی ۱۹/۲
رضا ترابخانی
۲ مرتضی روزبهانی ۱۹/۲
احمدحکیمی
۳ علی اصغر حسین مردی ۱۹/۲
امیر قدیری
۴ سعید تاری مرادی ۱۸/۴
فرهاد ابراهیمی
۵ حمیدرضا بیات ۱۸/۴
میثم اسماعیل قصاب
۶ مهدی خلیلی ۱۸
کوروش آذرپور
۷ بابک لطفی ۱۷/۶
محمد صداقت
۸ مهدی مولایی ۱۷/۲
علی جلالی
۹ یوسف خان محمدی ۱۷/۴
حمید فرشاد
۱۰ امیر موذنی ۱۷/۲
فرشید تفرشی
۱۱ عبدالرضا بذرافشان ۱۷/۶
محمد جعفری
۱۲ مهدی سلطانی نشان ۱۷/۶
فرهاد ابراهیمی
۱۳ سید حمیدرضا حسینی ۱۷/۶
عباس امیرمعافی
۱۴ حمید اخوان ۱۷/۲
کوروش آذر پور
۱۵ احسان رادان ۱۷/۲
علیرضا زرکش
۱۶ مجید قرانلو ۱۷/۲
رضا ترابخانی
۱۷ حامد شمس ۱۷/۲
علی اشکذری
۱۸ مصطفی بسطام خانی ۱۷/۲
میثم اسماعیل قصاب

توجه: هرگونه کپی برداری و پرینت از این صفحه مطلقا ً ممنوع است

[ دوشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:14 ] [ بابک ] [ ]

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره فنی

نام راهنما

۱ سمیه سادات آقا حسینی ۱۷/۸
خانم عزت
۲ حمید سادات موسوی ۱۷/۲
خانم فاطمه
۳ سمن رضایی ۱۷/۶
خانم آذرپور
۴ زهرا ثالثی ۱۷/۲
مژگان ابوالحسنی
۵ محبوبه تبریزچی ۱۷/۲
زهرا صادقی
۶ زینب جابری ۱۷/۲
بهناز جهانگیری
۷ زهرا عظیمی بنایی ۱۷/۲
مهناز کافی
۸ معصومه ضیایی ۱۷/۲
مهنوش اسماعیلی
۹ زینب برهانیان ۱۷/۲
فاطمه قاسمی

توجه: هرگونه کپی برداری و پرینت از این صفحه مطلقا ً ممنوع است

[ دوشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:0 ] [ بابک ] [ ]

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره فنی

نام راهنما

۱ پروانه جلیلی ۱۸/۸
خانم راد
۲ مهری خسروی ۱۸/۷
خانم راد
۳ مرضیه حاجی ۱۷/۲
خانم راد
۴ ساناز کاری ۱۷/۲
خانم روناک

توجه: هرگونه کپی برداری و پرینت از این صفحه مطلقا ً ممنوع است

[ دوشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۰ ] [ 11:36 ] [ بابک ] [ ]

 در آزمون فنی قبولی ندارند !

توجه: هرگونه کپی برداری و پرینت از این صفحه مطلقا ً ممنوع است

[ دوشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۰ ] [ 10:37 ] [ بابک ] [ ]
درباره وبلاگ

زیبا ترین عمل کاوش در دنیای علم است
این وبلاگ به منظور اطلاع رسانی, هماهنگی و ایجاد ارتباطی سازنده میان راهنمایان و کمک راهنمایان درمان اعتیاد در کنگره 60 تاسیس گردیده است.
موضوعات این وبلاگ تحت نظر دیده بان کمک راهنمایان اداره و ساماندهی می شود.
امکانات وب
سایت های مرتبط وبلاگ نویسان کنگره 60 خرید پستی نشریات کنگره 60